Spis treści

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy dokument powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, a także informację o procedurze odstąpienia od umowy zakupionych produktów.

Pamiętaj, proszę, że postanowienia tego regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw przysługujących Ci jako konsumentowi na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść konsumenta.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy serwisu dostępnego pod adresem https://sklep.kobiecafotoszkola.pl/ (dalej jako: „Serwis”). Serwis udostępnia Usługi dostępnie nieodpłatnie oraz odpłatnie w postaci sklepu internetowego oferującego treści cyfrowe, dostępnego pod adresem kursy.kobiecafotoszkola.pl (dalej jako: „Sklep”). Sklep jest częścią Serwisu.
 2. Serwis jest administrowany przez Dominikę Dzikowską prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Dominika Dzikowska Fotografia, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. ul. Juliana Smulikowskiego 4, lok. 225, 00-389 Warszawa, posiadającą NIP: 7962205022, REGON: 147200660 (dalej jako: „Administrator”).
 3. Z administratorem można skontaktować się w każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Serwisu pod adresem: kontakt@kobiecafotoszkola.pl.
 4. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Sklepu, na podstawie umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawieranej za pośrednictwem Sklepu, w tym w ramach tej umowy – prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu, a także zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy.
 5. Informacje dostępne w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.

Wyjaśnienie definicji

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Formularz zamówienia Formularz służący do złożenia zamówienia na Produkty w Sklepie. Uzupełnienie Formularza wymaga uprzedniego dodania wybranych Produktów do koszyka, a także wybrania sposobu płatności oraz uzupełnienia danych Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, adres).
Klient To Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, będący osobą fizyczną lub osobą prawną, które dokonują zakupów w Sklepie i tym samym są stroną Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
Użytkownik To osoba fizyczna, z którą Administrator zawiera Umowę o świadczenie usług elektronicznych w zakresie usług świadczonych nieodpłatnie. Użytkownikiem jest także Klient.
Przedsiębiorca To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która nie jest ani Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta – dokonuje zakupu w Sklepie zawierając Umowę o dostarczenie treści cyfrowych, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.
Konsument To osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).
Przedsiębiorca na prawach konsumenta To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą zawierająca Umowę o dostarczenie treści cyfrowych, która jest bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada ona dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Usługi elektroniczne To ogół usług, które Administrator świadczy w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników i Klientów.
Konto Klienta To indywidualny dostęp danego Klienta do Serwisu, określany nazwą użytkownika (loginem), która jako unikalne i niepowtarzalne oznaczenie użytkownika pozwala na jego identyfikację oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do usług; Konto Klienta umożliwia dostęp do zakupionych wcześniej Produktów.
Produkt To oferowany w Sklepie produkt będący treścią cyfrową, którego opis oraz cena są dostępne przy każdym z prezentowanych Produktów.
Umowa o dostarczanie treści cyfrowej To Umowa zawierana pomiędzy Administratorem – Sprzedawcą Produktów – oraz Klientem za pośrednictwem Sklepu.
Zamówienie To oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej ze Sprzedawcą.

Ogólne warunki świadczenia Usług elektronicznych

 1. Administrator w ramach Serwisu oferuje świadczenie Usług elektronicznych – odpłatnie oraz bez wynagrodzenia.
 2. Usługi elektroniczne nieodpłatne świadczone są w ramach Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stronami są Administrator oraz Użytkownik Serwisu. W szczególności są to następujące Usługi:
  1. dostępu do Serwisu oraz możliwości zapoznania się z treściami dostępnymi nieodpłatnie bez ograniczeń dla Użytkowników, np. w ramach bloga;
  2. przesyłania newslettera, czyli otrzymywanie od Administratora informacji handlowych w formie wiadomości e-mail przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 3. Administrator świadczy Usługi elektroniczne odpłatne w ramach Umowy o dostarczenie treści cyfrowej, której stronami są Administrator jako Sprzedawca oraz Klient. Przedmiotem Umowy o świadczenie treści cyfrowej jest przede wszystkim udostępnienie Formularza zamówień umożliwiającego zakup Produktów oraz założenie i utrzymanie Konta Klienta.
 4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Użytkownikowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki prywatności przed zawarciem umowy. Jeżeli nie akceptuje ich postanowień, nie powinien korzystać z usług oferowanych w Serwisie. Jeżeli natomiast zapoznał się z ich treścią w sposób opisany wyżej, jest związany ich postanowieniami.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.
 7. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.

Podstawowe warunki korzystania z Serwisu

 1. Aby korzystać z Serwisu Użytkownik nie musi posiadać sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych. Do poprawnego i pełnego korzystania z Usług po stronie Użytkownika konieczne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,
  2. zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa,
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  4. posiadanie pakietu oprogramowania – np. pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika.
 2. Jeżeli do prawidłowego korzystania z poszczególnych Usług konieczne będą dodatkowe wymagania techniczne, Administrator poinformuje o tym Użytkownika przed zawarciem Umowy.
 3. Ponadto, Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet i dla zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, powinien wyposażyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).
 4. Administrator zapewnia Użytkownikom podstawowe wsparcie techniczne i eksploatacyjne związane z Serwisem. W razie problemów związanych z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik powinien wysłać wiadomość zawierającą zwięzły opis problemu na adres e-mail kontakt@kobiecafotoszkola.pl.
 5. Przed zawarciem umowy Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia wszystkie wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania Serwisu na urządzeniach Użytkownika, jeżeli wadliwe działanie Serwisu wynika z użycia niewłaściwego urządzenia, niewłaściwej przeglądarki, błędnej konfiguracji lub innych przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika.
 6. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa (treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich). Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich.
 9. Użytkownik i ewentualnie osoby korzystające z Usług z jego upoważnienia są odpowiedzialni za zabezpieczenie loginu i hasła przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.
 10. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym lub korzystanie z konta innego Klienta jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Serwisu oraz świadczenia Usług, w związku z czym stwierdzenie przez Administratora, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej może skutkować blokadą Usług. Ponadto Administrator może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i dochodzić roszczeń odszkodowawczych, jeżeli w wyniku udostępnienia loginu i hasła doszło do powstania szkody w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 11. Użytkownik i upoważnione przez niego osoby trzecie, mające dostęp do Usług świadczonych przez Administratora, są zobowiązani korzystać z usług elektronicznych zgodnie z prawem. W szczególności zabrania się korzystania z Usług w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usług lub w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 12. Korzystanie z Usług niezgodnie z Regulaminem powoduje blokadę Usług.
 13. Serwis oraz wszystkie jego elementy, w szczególności w postaci treści i warstwy graficznej, są chronione przepisami prawa własności intelektualnej, w tym mogą być chronione jako utwory prawa autorskiego. Zabronione jest ich rozpowszechnianie, publikowanie lub kopiowanie, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Administratora.

Zawarcie i wykonanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o wykonanie świadczenia usług drogą elektroniczną jest zawierana z chwilą uzyskania dostępu do Serwisu lub zapisania się na newsletter.
 2. Usługa dostarczania newslettera jest nieodpłatna i polega na zobowiązaniu Administratora do dostarczania informacji, w tym handlowych oraz marketingu bezpośredniego na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika przy zapisie na newsletter. Zapis może odbyć się samodzielnie przez stronę lub przy okazji składania Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia (checkbox).
 3. Aby zrezygnować z newslettera Użytkownik powinien kliknąć aktywny link na końcu wiadomości w ramach newslettera „Wypisz się” lub napisać na adres e-mail Administratora z prośbą o usunięcie z listy osób objętych wysyłką newslettera.
 4. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na świadczone Usługi elektroniczne nieodpłatne.
 5. Reklamację można złożyć poprzez e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora lub listownie na adres stałego miejsca wykonywania działalności. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące osobę składającą reklamację oraz przedmiot reklamacji ze zwięzłym opisem okoliczności. 
 6. Administrator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.

Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczenie treści cyfrowej

 1. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej jest zawierana poprzez złożenie Zamówienia w Sklepie za pomocą Formularza zamówienia. Przedmiotem tej Umowy jest zobowiązanie Sprzedawcy do dostarczenia Produktu oraz założenia i utrzymania Konta Klienta, a ze strony Klienta – zobowiązanie do zapłaty ceny.
 2. Zamówienia można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest:
  1. Prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia;
  2. Zaakceptowanie warunków Regulaminu i Polityki Prywatności;
  3. Zaakceptowanie oświadczenia o zgodzie na wykonanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (utrata prawa odstąpienia od umowy);
  4. Zapłata za pomocą wybranego operatora płatności.
 4. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia na Produkty.
 5. Po kliknięciu przycisku finalizującego „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka płatności obsługiwanej przez wybranego operatora.
 6. Z chwilą dokonania zapłaty dochodzi do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej.
 7. Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest na ekranie z wyświetlonym podsumowaniem zamówienia, a w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem operatorów płatności on-line tpay.com lub PayPal, wybrany operator płatności wysyła dodatkowo informację o danych transakcji na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 8. Na podany w Formularzu zamówienia adres e-mail będą wysłane informacje dotyczące Zamówienia, a także, po opłaceniu Zamówienia, dostęp do Produktu.
 9. Sprzedawca świadczy usługę utrzymania Konta Klienta w czasie co najmniej roku od dnia zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej.
 10. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na świadczone Usługi elektroniczne odpłatne.
 11. Reklamację można złożyć poprzez e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora lub listownie na adres stałego miejsca wykonywania działalności. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące osobę składającą reklamację oraz przedmiot reklamacji ze zwięzłym opisem okoliczności.
 12. Administrator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.

Produkt

 1. Produkty w Sklepie stanowią treść cyfrową w rozumieniu art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Produkty dostępne w Sklepie to webinary, presety do obróbki zdjęć, e-booki oraz kursy on-line.
 3. W ramach Umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Klientowi treść cyfrową w postaci zakupionego Produktu.
 4. Klient uzyskuje dostęp do Produktu poprzez:
  a) bezpośrednią możliwość pobrania z wiadomości e-mail lub możliwość pobrania za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w Formularzu zamówień;
  b) przesłania Klientowi danych dostępowych do utworzonego dla Klienta Konta Klienta, w ramach którego Klient uzyskuje dostęp do Produktu, w szczególności platformy kursów on-line.
 5. Z chwilą wysłania wiadomości, o których mowa w lit. a) – b) powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 6. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek dodatkowej pomocy przy korzystaniu z Produktu.
 7. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, wyrażając zgodę na wykonanie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od Umowy.
 8. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta. W tym celu Użytkownik wysyła do Sprzedawcy oświadczenie o rozwiązaniu Umowy. Administrator usunie konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania. Rozwiązanie Umowy przez Sprzedawcę nastąpi na takich samych zasadach.
 9. W razie korzystania z platformy kursowej lub Konta Klienta w sposób sprzeczny ze wskazanymi w Regulaminie zasadami lub w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego, Sprzedawca ma prawo do zablokowania Klientowi dostępu do Konta Klienta.

Warunki licencyjne dla zakupionych Produktów

 1. Sprzedawca udziela Klientowi licencji na zakupione Produkty. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji.
 2. Klient ma prawo korzystać z zakupionych produktów tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zakupiony Produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
  2. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości produktu,
  3. odpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  4. nieodpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

Odpowiedzialność za wady

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi produktu wolnego od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Szczegóły dotyczące rękojmi za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku, gdy Klient stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. W celu złożenia reklamacji Klient powinien złożyć reklamację za pomocą poczty elektronicznej lub listem na adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej Sprzedawcy. Sprzedawca udostępnia wzór formularza reklamacyjnego, którym Klient może się posłużyć według swojej wygody: https://kursy.kobiecafotoszkola.pl/wp-content/uploads/2020/12/Formularz-reklamacyjny-KFS.pdf
 5. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni.
 6. Klient powinien podać w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 7. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 8. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 9. Bez uszczerbku dla przepisów bezwzględnie obowiązujących, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii.
 10. Bez uszczerbku dla przepisów bezwzględnie obowiązujących, w każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Sprzedawcę.
 11. Więcej informacji na temat praw Kupującego można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 12. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Odstąpienie od umowy

 1. Jeśli w toku zakupu Produktu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
 3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub listem na adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej Sprzedawcy.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
 5. Celem zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności. 
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. 
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 9. Wzór odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem https://sklep.kobiecafotoszkola.pl/wp-content/uploads/2023/02/Formularz-odstapienia-od-umowy-KFS.pdf.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Administrator.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu. 
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
 4. Informuję, że jako Sprzedawca nigdy nie zwracam się do Klienta z prośbą o udostępnienie mi hasła w jakiejkolwiek formie.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie. 
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 3. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Serwisie. Użytkownik ma prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług do czasu planowanego wejścia w życie zmian.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Serwisie, tj.24 marca 2022 r.
 5. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 6. Wszystkie czynności wynikające z Regulaminu powinny być dokonywane co najmniej w formie dokumentowej, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
 7. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie.
 9. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

REGULAMIN DO POBRANIA

 1. Wersja archiwalna regulaminu, obowiązująca do dnia 24.03.2022
 2. Wersja archiwalna regulaminu, obowiązująca do dnia 31.12.2020

Regulamin udostępniania treści cyfrowych w zamian za zapis do newslettera

Za pośrednictwem strony www.kobiecafotoszkola.pl możliwe jest zamówienie dostarczenia treści cyfrowych opisanych na stronie w zamian za zapis do newslettera. Szczegóły opisane są w poniższym regulaminie.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Dominika Dzikowska Fotografia, ul. Smulikowskiego 4/225, 00-389 Warszawa, E-mail:
  kontakt@kobiecafotoszkola.pl, numer telefonu: 789 992 385,
 2. Formularz – formularz internetowy osadzony na Stronie służący do zamówienia Materiałów,
 3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej
  działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Użytkownikiem;
 4. Materiały – treści cyfrowe udostępniane Użytkownikowi przez Administratora w zamian za zapis na listę
  subskrybentów Newslettera; rodzaj i zawartość Materiałów wynika z opisu na Stronie,
 5. Newsletter – wiadomości e-mail zawierające informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach
  Administratora wysyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu,
 6. POCK – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
  gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
  wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego
  na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również
  Użytkownikiem,
 7. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kobiecafotoszkola.pl,
 8. Użytkownik – osoba fizyczna wypełniająca Formularz i zawierająca w ten sposób z Administratorem umowę o
  dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów.

§ 2 Zamówienie i dostarczenie Materiałów

 1. Za pośrednictwem Strony, Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści
  cyfrowych w postaci Materiałów, za które to Materiały Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale
  dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.
 2. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, może dokonać zakupu Materiałów,
  płacąc za nie określoną przez Administratora cenę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z
  Administratorem.
 3. Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, wymaga wypełnienia i przesłania
  Formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link
  potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w Formularzu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą
  wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.
 4.  W Formularzu konieczne jest podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do subskrypcji Newsletter oraz dostarczenia Materiałów. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Zamówienie Materiałów nie jest możliwe anonimowo.
 5. Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem Formularza treści bezprawnych.
 6. Materiały dostarczane są Użytkownikowi poprzez wysyłkę na podany w Formularzu adres e-mail wiadomości zawierającej link do pobrania lub uzyskania dostępu do Materiałów.

§ 3 Własność intelektualna

 1. Materiały korzystają z ochrony prawa autorskiego.
 2. Materiały mogą zawierać również chronione znaki towarowe.
 3. Materiały udostępniane są Użytkownikowi wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek inne formy korzystania z Materiałów naruszają prawa Administratora lub innych podmiotów uprawnionych i mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie Materiałów bez zgody Administratora lub innych podmiotów uprawnionych.

§ 4 Wymogi techniczne

 1. Do korzystania ze Strony, w tym w szczególności do zamówienia Materiałów, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego.
  Wystarczające są:
  – dostęp do Internetu,
  – standardowy, aktualny system operacyjny,
  – standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
  – posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Do korzystania z Materiałów, w zależności od ich rodzaju, może być konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z Materiałów wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest na Stronie w sposób widoczny dla Użytkownika i pozwalający podjąć mu decyzję w zakresie zamówienia Materiałów.

§ 5 Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. 1. Konsument oraz POCK może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana Administratorowi. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, niezależnie od odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, klikając w przeznaczony do tego celu link typu zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
 3. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Użytkownika innego niż Konsument lub POCK. W przypadku Konsumenta lub POCK, w zakresie odpowiedzialności za zgodność Materiałów z umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 4. Materiały mają wyłącznie charakter edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują indywidualnej porady.
 5. Administrator ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi lub POCK Materiały zgodne z umową. Zgodność z umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 6. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Materiałów, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Materiałów z
  umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Materiałów, istniał w chwili ich dostarczenia.
 7. Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, Konsument oraz POCK może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 8. Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, Konsument lub POCK może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:
  – doprowadzenie do zgodności Materiałów z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  – Administrator nie doprowadził Materiałów do zgodności z umową,
  – brak zgodności Materiałów z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić Materiały do zgodności z umową,
  – brak zgodności Materiałów z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w § 5 ust. 7 Regulaminu,
  – oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Materiałów do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub POCK.
 9. W razie niezgodności Materiałów z umową, Konsument lub POCK może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.
 11. Zasady odpowiedzialności Administratora za niezgodność Materiałów z umową wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o prawach konsumenta. Regulamin nie ma na celu wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji tych zasad, lecz stanowi jedynie uproszczone ich przedstawienie w celu ułatwienia Konsumentowi lub POCK rozeznania się w tych zasadach. Administrator zachęca jednocześnie Konsumenta lub POCK do zapoznania się z całością regulacji zawartej w ustawie o prawach konsumenta.

§ 6 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń

 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  – zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  – zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  – skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 7 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Po dostarczeniu Materiałów, dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu obsługi Newslettera, tj. wysyłki wiadomości e-mail, analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami, segmentacji bazy. Na podstawie segmentacji
  wykonywanej przez Administratora, Użytkownik może trafiać do różnych grup odbiorców Newslettera, które mają wpływ na zakres i zawartość treści wysyłanych w ramach Newslettera. Użytkownik zawsze może zwrócić się do Administratora o informację w zakresie przynależności do poszczególnych grup oraz oczekiwaną przez siebie modyfikację w zakresie tej przynależności.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są jednak nadal w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z Newsletterem oraz w celu zapewnienia możliwości wykazania, że Administrator przestrzega przepisów prawa przy prowadzeniu działań związanych z Newsletterem, odbierając zgodę na otrzymywanie Newslettera, respektując rezygnację z Newslettera itp., co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz upływie terminu, do którego Administrator może zostać poddany kontroli ze strony organu nadzorczego w zakresie zgodności z prawem prowadzonych działań związanych z Newsletterem.
 7. Adres e-mail Użytkownika może zostać przesłany do systemu reklamowego Meta w celu stworzenia grupy odbiorców reklam, a następnie targetowania do stworzonej w ten sposób grupy reklam określonej treści, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu własnych produktów lub usług.
 8. W proces przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą być zaangażowane podmioty przetwarzające związane z Administratorem stosownej treści umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 9.  Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych.
 10. Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie informacje w tym zakresie zawarte są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://sklep.kobiecafotoszkola.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad na jakich umożliwia uzyskanie dostępu do Materiałów, z tym zastrzeżeniem, że nowe zasady nie znajdują zastosowania od umów zawartych przed zmianą zasad.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy.
 3. Wszelkie spory związane ze Stroną będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na
  zasadach ogólnych.
 4. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 2022-12-01.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

REGULAMIN DO POBRANIA

Shopping Cart
Scroll to Top